ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству
від 4 серпня 1997 р. N 59 


Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду 

Загальна частина 

1. Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу призначені для розрахунку норм часу і чисельності та раціонального завантаження працівників, які зайняті технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду, виконанням робіт по санітарному утриманню домоволодінь.

2. В основу розробки вищезгаданих норм увійшли:

дані фотохронометражних спостережень, технічні розрахунки;

вивчення організаційно-технічних умов виконання робіт та організації праці працівників:

"Нормы обслуживания для рабочих и производственного персонала, занятых технической эксплуатацией и текущим ремонтом жилищного фонда", які затверджені наказом Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 25.10.85 р. N 316.

3. Назва професій і перелік робіт у цьому збірнику вказані згідно з Державним класифікатором професій ДК-003-95 і Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), випуск 01 "Професій працівників, які є загальними для всіх галузей народного господарства", випуск 64 "Будівництво" і випуск 87 "Житлово-комунальне господарство".

При внесенні змін і доповнень в ДК 003-95 назва професій (укрупнення професій, зміна їх назв, поява нових тощо), які вказані у збірнику, повинні відповідно змінюватись.

4. Норми часу щодо санітарного утримання домоволодінь і прибирання сходових кліток (далі - норми часу) в житлових будинках встановлені у людино-годинах на одиницю обсягу роботи, вказаних у таблицях збірника.

5. Норми обслуговування для робітників, зайнятих технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду (далі - норми обслуговування), розраховані на одного робітника в прийнятих одиницях виміру при 8-годинній робочій зміні і 40-годинному робочому тижні. 

6. Норми часу і норми обслуговування встановлені з урахуванням необхідних витрат часу на підготовчо-заключну роботу, відпочинок та особисті потреби, на переходи для забезпечення нормальної експлуатації житлового фонду в закріпленій зоні обслуговування.

7. Для впровадження в організації (підприємстві) більш прогресивних організаційно-технічних умов, ніж це передбачено даними нормами, треба розробити та ввести в установленому порядку місцеві норми, які відповідають більш високій продуктивності праці.

8. Норми часу щодо санітарного утримання домоволодінь і прибирання місць загального користування в житлових будинках встановлені з урахуванням таких умов:

8.1 Норми часу та ручне прибирання територій домоволодінь встановлені диференційовано для територій з удосконаленими покриттями (заасфальтовані, брусчаті), неудосконаленими (щебневі, булижні) і територій без покриття в залежності від класу цих територій.

Території класифіковано по інтенсивності пішохідного руху:

I клас - до 50 люд.-год.

II клас - від 50 до 100 люд.-год.

III клас - вище 100 люд.-год.

Інтенсивність пішохідного руху визначається на смузі тротуару шириною 0,75 м по піковому навантаженню вранці та ввечері разом з урахуванням руху пішоходів в обидва боки.

8.2. Норми часу на обслуговування сміттєпроводів встановлені диференційовано в залежності від розташування сміттєприймальних камер, типів сміттєзбиральних ємкостей і засобів їх прибирання. Норми розроблені на роботи найбільш поширених типів сміттєпроводів (холодні, ізольовані та ті, які обслуговують одну вертикальну групу квартир і мають завантажувальні клапани з отворами розміром від 150 х 200 до 200 х 200 мм), а також на сміттєприймальники (переносні металеві місткістю 40 - 100 л; контейнери місткістю 300 - 800 л; бункери місткістю 400 - 600 л).

8.3. Норми часу встановлені з урахуванням одноразового прибирання протягом зміни. Повторюваність прибиральник робіт наведено в додатках А і Б. В залежності від місцевих природно-кліматичних умов повторюваність може бути змінена і встановлена органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади.

9. Норми обслуговування встановлені диференційовано за видами робіт і групами будівель з урахуванням терміну їх експлуатації.

9.1. Залежно від матеріалу стін та перекриття прийнято чотири групи будівель:

I - кам'яні, особливо капітальні; фундаменти кам'яні, стіни кам'яні (цегляні) і крупноблочні;

II - кам'яні, звичайні; фундаменти кам'яні, стіни кам'яні (цегляні, крупноблочні, крупнопанельні), перекриття - залізобетонні або змішані (дерев'яні або залізобетонні), а також кам'яні склепіння по металевих балках;

III - кам'яні, полегшені; фундаменти - кам'яні і бетонні, стіни - полегшеної кладки з цегли, шлакоблоків та черепашнику; перекриття - дерев'яні, залізобетонні або кам'яні склепіння по металевих балках;

IV - дерев'яні, рублені, брусчаті, змішані, з сирцю; фундаменти - стрічкові бутові; стіни - рублені, брусчаті і змішані (цегляні та дерев'яні), з сирцю; перекриття - дерев'яні. 

9.2. Розподіл витрат робочого часу на профілактичні огляди, планові поточні ремонти, непередбачені огляди і поточні ремонти подані в додатку В.

Максимальні строки усунення несправностей при виконанні непередбаченого поточного ремонту окремих частин будівель та обладнання подані у додатку Г.

9.3. Нормами враховано виконання аварійних робіт, які виконуються за рахунок витрат часу на непередбачені огляди і поточні ремонти. Ці роботи можуть виконуватися спеціалізованою службою, витрати на утримання якої визначаються окремими розрахунками.

9.4. Дані, що характеризують стан житлового фонду, який обслуговується, необхідні для розрахунку потреби в робочій силі (кількість квартир, площа покрівель, площа нежитлових приміщень, вентиляційні канали, інженерне обладнання та інше) приймаються за технічними паспортами. Дані, які відсутні у технічному паспорті, можна одержати в результаті спеціальних обмірів і розрахунків за участю бюро технічної інвентаризації, оформлених актом.

9.5. Житлово-експлуатаційні організації (підприємства) мають право розробляти та затверджувати місцеві норми на окремі види робіт, які відсутні у цьому збірнику або у міжгалузевих та інших галузевих нормативних матеріалах, а також при створенні в організації (підприємстві) прогресивніших організаційно-технічних умов порівняно з врахованими при розробленні діючих норм на ці роботи.

10. Ці норми часу і норми обслуговування є основою для планування чисельності робітників і виробничого персоналу житлово-експлуатаційних організацій (підприємств), закріплення за ними конкретних об'єктів (дільниць) обслуговування.

10.1. На основі норм часу, які приведені у цьому збірнику, розрахунок явочної чисельності (Чя) двірників і прибиральників з кожної професії розраховується за формулою:

Чя = Тнк : tф, де

Тнк - норма часу на весь комплекс робіт даної професії;

tф - змінний, місячний або річний фонд робочого часу.

Норма часу на комплекс робіт розраховується за формулою:

Тнк = EТні х Nі, де 

Тні - норма часу на окремі види робіт;

Nі - обсяги, які виконуються по кожному виду робіт.

10.2. Нормами обслуговування для робітників, зайнятих технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду, передбачена їх явочна чисельність у зміну з урахуванням найбільш повного і раціонального використання робочого часу при забезпеченні робітників необхідними матеріалами, інструментом, пристосуванням стосовно характеру роботи, що виконується, та нормальними умовами праці.

Нормативна явочна чисельність працівників певної професії визначається за формулою:

  

  

  

Чя 

E(Nі : Ноі), 

де 

і = 1 

  

  

  


Nі - обсяг по кожному виду робіт у прийнятих одиницях виміру (кв. м, кількість квартир, одиниць ремонтної складності та ін.)

Ноі - норма обслуговування на одного працівника по кожному виду робіт у прийнятих одиницях виміру.

Загальна чисельність працівників житлово-експлуатаційних організацій (підприємств) визначається підсумовуванням результатів перерахунку по кожній професії з додаванням до підсумку 5 % додаткової кількості працівників та виробничого персоналу на професії видів робіт, які не охоплені цими нормами.

У випадку виконання частини робіт з поточного ремонту житлового фонду підрядним способом, нормативна чисельність ремонтних працівників повинна бути змінена на величину трудових витрат того обсягу робіт, який виконується підрядником.

Приклад розрахунку явочної чисельності ремонтно-експлуатаційних працівників, які обслуговують житловий фонд, наведені у додатку Д.

10.3. Списочна чисельність працівників визначається за формулою:

Чсп = Чя х Кн, де

Чя - нормативна явочна чисельність працівників,

Кн - коефіцієнт, який враховує заплановані невиходи працівників відповідних професій (відпустки, хвороби тощо).

К = 1 + (% запланованих невиходів : 100)

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

РОЗДІЛ I

Організація праці двірників і прибиральників

1. Виробничі завдання робочим щодо санітарного утримання домоволодінь містять виконання таких видів робіт:

1.1. Обслуговування територій домоволодінь:

прибирання і поливання закріплених територій і зелених насаджень у літній час;

прибирання територій у зимовий час;

очищення і санітарна обробка контейнерів і переносних сміттєзбірників та урн;

очищення приямків від сміття, а в зимовий час від льоду і снігу;

очищення відмосток і підходів до трансформаторних підстанцій від снігу;

посипання піском пішохідних доріжок під час ожеледиці;

догляд за домовим устаткуванням.

1.2. Обслуговування під'їздів і сходових площадок:

вологе підмітання сходових площадок і маршів, місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів, приміщень загального користування (коридори, кухні, туалети) в будинках коридорного типу;

вологе протирання підвіконь, віконних решіток, сходів на горище, радіаторів опалення, поштових скриньок, електричних щитків, плафонів;

миття сходів (парадних і запасних), площадок, вестибюлів, вікон, дверей, місць загального призначення;

обмітання пилу, павутиння, бруду із стін, стель, сітчатих огорож ліфтів;

прибирання площадок, очищення приямків з металевою решіткою перед входом у під'їзд.

1.3. Обслуговування сміттєпроводів:

видалення сміття, миття і дезинфекція сміттєприймальних пристроїв;

профілактичний огляд та усунення засмічень.

1.4. Зберігання будинкового обладнання і майна в належному стані на закріпленій території: воріт, парканів, огорож, парадних дверей, сходів, карнизів і звисів, водостічних труб, сміттєзбірників і урн, слухових вікон, електроарматури у під'їздах та прибудинковій території.

1.5. Нагляд за наявністю і станом огорож для забезпечення техніки безпеки при скиданні снігу і сміття з дахів, збивання льоду і бурульок з карнизів і звисів на фасаді.

2. Прибирання території житлово-експлуатаційних організацій, об'єднань власників житлових будинків виконується двірниками.

Кількість двірників, які обслуговують домоволодіння, залежить від розмірів площі, яка прибирається, кордони якої затверджуються органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади.

Прибирання території домоволодіння виконується в таких кордонах:

внутрішньоквартальні та дворові території - повністю;

тротуари - по всій дільниці домоволодіння;

проїжджа частина вулиць з неудосконаленими покриттями, де відсутні спеціальні служби з прибирання автомобільних доріг при русі транспорту менше 50 одиниць за годину.

Органи місцевого самоврядування або місцеві органи виконавчої влади можуть встановлювати інший порядок визначення кордонів території, яка прибирається, виходячи з місцевих умов.

3. Залежно від місцевих умов застосовуються такі форми організації праці двірників та прибиральниць:

індивідуальна, коли за кожним працівником закріплюється територія (об'єкти прибирання);

бригадна, коли за бригадою закріплюється певна територія домоволодінь з розбивкою на дільниці та закріпленням їх за кожним працівником.

Для двірників, які виконують роботи з прибирання сходових маршів, місць загального користування, службових та культурно-побутових приміщень та ін., 1 кв. м площі, яка прибирається, дорівнює 2 кв. м площі, яку прибирає двірник на прибудинковій території.

РОЗДІЛ II

Організація праці робітників, зайнятих технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду

1. На житлово-експлуатаційні організації (підприємства), які здійснюють технічне обслуговування житлового фонду, покладаються обов'язки щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів цього фонду. Система планово-попереджувальних ремонтів (ППР) жилих та громадських будівель - це сукупність організаційних і технічних заходів по нагляду, догляду та ремонту, які проводяться періодично по заздалегідь складеному плану з метою попередження передчасного знесення, запобігання аварій, а також для підтримки будівель та їх інженерного обладнання у постійній експлуатаційній готовності.

2. Основним завданням ППР є тривале вберігання житлового фонду у нормальному, експлуатаційному стані і створення необхідних житлово-побутових і культурних умов для населення. При цьому треба забезпечити подовження терміну служби будівель між періодами ремонтів, а також зниження вартості, трудомісткості та підвищення якості ремонтних робіт. 

Житлові будинки в процесі експлуатації знаходяться під систематичним наглядом інженерно-технічних робітників, які відповідають за їх технічний стан. Крім систематичного нагляду за експлуатацією будівель техніками-доглядачами (майстрами) та іншими уповноваженими особами всі житлові та громадські будівлі підлягають періодичним оглядам.

3. Існує три види оглядів:

Загальний - оглядається весь будинок, включаючи всі його будівельні конструкції та елементи зовнішнього благоустрою (будинкові знаки, прапоротримачі, полігонометричні знаки, пам'ятні дошки, господарські, дитячі ігрові і спортивні майданчики та ін.).

Частковий - оглядаються лише окремі частини або устрій будинку (наприклад, дах, перекриття, центральне опалення, водопровід і каналізація, сміттєпроводи, ліфти та ін.).

Позачерговий - проводиться після злив, ураганних вітрів та сильних снігопадів, повені та інших явищ стихійного характеру, які наносять пошкодження окремим частинам будинку.

Періодичність і строки проведення оглядів і ремонтів будинків і споруд домоволодінь встановлюються планом заходів щодо виконання ППР, які затверджуються керівником житлово-експлуатаційної організації.

Рекомендований розподіл витрат праці на профілактичні огляди, планові поточні ремонти, непередбачені огляди та поточні ремонти наведені у додатку В.

4. Роботи щодо утримання і поточного ремонту житлового фонду виконуються постійним штатом робочих та виробничого персоналу, нормативна чисельність яких розраховується згідно з цими типовими нормами або спеціалізованими організаціями (підприємствами) на договірній основі.

5. В залежності від характеру, обсягу, складності робіт і чисельності робочих застосовується бригадно-ланкова або індивідуальна форми організації праці.

6. Організація праці щодо технічної експлуатації та поточного ремонту житлового фонду передбачає максимальне скорочення невиробничих втрат робочого часу.

7. Робочі повинні бути забезпечені засобами, передбаченими для охорони праці і техніки безпеки. Інструмент та пристосування, які застосовуються, повинні відповідати вимогам і умовам технічної експлуатації.

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ I
РУЧНЕ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ ДОМОВОЛОДІНЬ

Склад і технологія робіт, які виконує двірник

1. Прибирання тротуарів та дворових територій виконується вручну або тротуароприбиральними, підмітально-прибиральними машинами. Місця, недоступні для машин, прибираються вручну до початку роботи цих машин.

Прибирання туалетів і дворових територій розділяється на літнє і зимове.

2. Літнє прибирання включає: підмітання, миття та поливання придомових територій.

Прибирання виконується, як правило, у пізні вечірні або ранні ранкові часи, коли кількість пішоходів незначна. Час прибирання встановлюється органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади.

3. Зимове прибирання включає: підмітання і зсування снігу, посипання наледі піском, прибирання снігу і сніжно-льодових утворень.

Неущільнений, свіжий сніг, товщиною до 2-х см підмітається мітлою, а вище 2-х см зсувається за допомогою движка.

Якщо прибирання виконується вручну, сніг з удосконалених покрить прибирається повністю - "під скребок", з невдосконалених покрить та з територій без покриття сніг прибирається не повністю "під движок", при цьому залишається шар снігу.

При механізованому прибиранні машинами сніг висотою до 2-х см прибирається щіткою, при більшій висоті снігу - плугом та щіткою.

Зібраний сніг зсовується з тротуарів на проїжджу частину, а на подвір'ях - до місць складування. Зсунутий сніг укладається у купи і вали, які розміщуються паралельно тротуару. Для забезпечення нормального руху міського транспорту та ефективної роботи снігозбиральних машин вал снігу укладається з таким рахунком, щоб у основі він був не ширше 1,5 м.

Сніг, зібраний з територій домоволодінь, перекидається на газони вручну або за допомогою роторних снігоочищувачів і вивозиться автотранспортом.

Навантаження снігу на автотранспорт виконується за допомогою снігонавантажувача або вручну.

При ожеледиці виконується посипання територій піском за допомогою машин (з піскорозбризкуючим пристроєм) або вручну. Для посипання застосовується крупнозернистий та середньозернистий річний пісок, який не має каміння і глинистих порід. Пісок перед цим просіюється через сито з отвором діаметром 5 мм.

4. Робота по обслуговуванню сміттєпроводів включає: профілактичний огляд, витягування сміття з сміттєприймальних камер, прибирання завантажувальних клапанів і бункерів, миття сміттєзбиральних ємкостей та дезінфекція сміттєпроводів і сміттєзбиральних ємкостей.

Профілактичний огляд сміттєпроводів виконується періодично 1 раз у місяць (12 раз на рік), а виявлені за час огляду ушкодження усуваються негайно.

Вилучення сміття з сміттєприймальних камер виконується у строки, встановлені санітарними вимогами.

Сміттєзбірники транспортуються з камер у двір і встановлюються до їх вивозу на вільні місця осторонь від руху пішоходів, а також дитячих майданчиків і вікон. Після кожного вилучення сміття підлога камер підмітається. Стіни і підлога камер, завантажувальні клапани сміттєпроводів, а також сміттєзбірники періодично очищаються від бруду і миються. Засмічення стволів сміттєпроводів усувається негайно, при появі паразитів і гризунів у сміттєпроводі виконуються дезінфекційні роботи дезвідділеннями за участю двірників.

5. Для виконання робіт двірник забезпечується необхідним інвентарем (додаток N Е). Для збереження реманенту і матеріалів двірнику надається відповідне приміщення (сарай, комора, ящик та ін.).

6. Під час роботи двірник повинен бути у спецодязі. Приблизний перелік безкоштовного спецодягу, який видається двірнику, наведений у додатку Ж.

Параграф 1. Підмітання снігу, який щойно випав 

Склад роботи. Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару 2 см. Згрібання снігу до купи або валів.

Професія - двірник.

Таблиця 1

N
п/п 

Види
територій 

Класи територій 

Номер
нормативу 

I
норми часу
на 100 кв. м
(годин) 

II
норми часу
на 100 кв. м
(годин) 

III
норми часу
на 100 кв. м
(годин) 

3 удосконаленим покриттям 

0,174 

0,214 

0,254 

1/1-3 

3 неудосконаленим покриттям 

0,222 

0,266 

0,309 

2/1-3 

Без покриття 

0,270 

0,317 

0,365 

3/1-3 


 

Параграф 2. Посипання територій

Склад роботи. Посипання територій піском.

Професія - двірник.

Таблиця 2

N
п/п 

Класи територій 

Норми часу на
100 кв. м (годин) 

Номер
нормативу 

0,204 

II 

0,240 

III 

0,275 


 

Параграф 3. Зсування снігу, який щойно випав

Склад роботи. Зсування снігу, який щойно випав, товщиною шару понад 2 см движком до валу або купи.

Професія - двірник.

Таблиця 3

N
п/п 

Види
територій 

Класи територій 

Номер
нормативу 

I
норми часу
на 100 кв. м
(годин) 

II
норми часу
на 100 кв. м
(годин) 

III
норми часу
на 100 кв. м
(годин) 

3 удосконаленим покриттям 

0,987 

1,149 

1,311 

7/1-3 

3 неудосконаленим покриттям 

1,179 

1,374 

1,569 

8/1-3 

Без покриття 

1,456 

1,699 

1,942 

9/1-3 


 

Параграф 4. Очищення території удосконаленим покриттям від ущільненого снігу

Склад роботи. Очищення територій від ущільненого снігу скрібачком. Згрібання снігу до валу або купи.

Професія - двірник.

Таблиця 4

N
п/п 

Класи територій 

Норми часу на
10 кв. м (годин) 

Номер
нормативу 

0,289 

10 

II 

0,355 

11 

III 

0,419 

12 


 

Параграф 5. Очищення території від полою

Склад роботи. Складання полою товщиною шару до 2-х см. Згрібання сколу у вали або купи.

Професія - двірник

Таблиця 5

N
п/п 

Класи територій 

Норми часу на 10 кв. м (годин) 

Номер нормативу 

0,687 

13 

II 

0,759 

14 

III 

0,832 

15 


 

Параграф 6. Перекидання снігу і сколу

Склад роботи. Перекидання снігу і сколу на газони та вільні дільниці територій з послідовним рівномірним розкиданням.

Професія - двірник.

Норма часу на 10 куб. м - 3,722 годин.

Номер нормативу - 16.

 

Параграф 7. Навантаження снігу і сколу

Склад роботи. Навантаження снігу і сколу лопатою на транспорт.

Професія - двірник.

Норма часу на 10 куб. м - 2,20 годин.

Номер нормативу - 17.

 

Параграф 8. Очищення ділянок території при виконанні зимових механізованих прибиральних робіт

Склад роботи. Очищення вручну ділянок, які неможливо прибрати машиною. Зсування снігу і сколу на смугу механізованого прибирання.

Професія - двірник.

Таблиця 6

N
п/п 

Класи територій 

Норми часу на
100 кв. м (годин) 

Номер
нормативу 

0,113 

18 

II 

0,152 

19 

III 

0,191 

20 


 

Параграф 9. Складання снігу у вали або купи після механізованого прибирання

Склад роботи. Складання снігу у вали або купи.

Професія - двірник.

Норма часу на 16 куб. м - 2,40 годин.

Номер нормативу - 21.

 

Параграф 10. Підмітання території

Склад роботи. Підмітання території, прибирання та транспортування сміття в установлене місце.

Професія - двірник.

Таблиця 7

N
п/п 

Види
територій 

Класи територій 

Номер
нормативу 

I
норми часу
на 100 кв. м
(годин) 

II
норми часу
на 100 кв. м
(годин) 

III
норми часу
на 100 кв. м
(годин) 

3 удосконаленим покриттям 

0,129 

0,162 

0,194 

22/1-3 

3 неудосконаленим покриттям 

0,178 

0,212 

0,243 

23/1-3 

Без покриття 

0,211 

0,243 

0,275 

24/1-3 


 

Параграф 11. Прибирання газонів

Склад роботи. Прибирання сміття з газонів, транспортування сміття в установлене місце.

Професія - двірник.

Таблиця 8

Норми часу на 100 кв. м 

Номер нормативу 

0,129 

25 


 

Параграф 12. Миття території з удосконаленими та неудосконаленими покриттями

Склад роботи. Миття території шлангом.

Професія - двірник.

Таблиця 9

N
п/п 

Класи територій 

Норми часу на
100 кв. м (годин) 

Номер
нормативу 

0,150 

26 

II 

0,200 

27 

3. 

III 

0,250 

28 


 

Параграф 13. Поливання території з покриттям та без покриття із шланга

Склад роботи. Поливання території із шланга.

Професія - двірник.

Таблиця 10

N
п/п 

Класи територій 

Норми часу на 100 кв. м (годин) 

Номер нормативу 

0,066 

29 

II 

0,148 

30 

III 

0,250 

31 


 

Параграф 14. Очищення ділянки територій при літніх механізованих прибиральних роботах

Склад роботи. Підмітання ділянок, які неможливо прибрати машиною. Змітання сміття на смугу механізованого прибирання.

Професія - двірник.

Таблиця 11

N
п/п 

Класи територій 

Норми часу на 100 кв. м (годин) 

Номер
нормативу 

0,083 

32 

II 

0,113 

33 

III 

0,150 

34 


 

Параграф 15. Очищення урн від сміття

Склад роботи. Очищення урн від сміття. Транспортування сміття в установлене місце.

Професія - двірник.

Таблиця 12

N
п/п 

Типи урн 

Норми часу на
100 кв. м (годин) 

Номер
нормативу 

Чавунні литі (діаметр 200 - 300 мм, висота 650) 

0,774 

35 

Залізобетонні з металевими вкладишами (розмір основи 320 х 320 мм, висота 510) 

0,371 

36 

Кулясті (діаметр кулі 260 мм, висота підставки - 670) 

0,638 

37 


 

Параграф 16. Промивання номерних ліхтарів

Склад роботи Промивання номерних ліхтарів миючими засобами. Сухе витирання.

Професія - двірник.

Норма часу на 10 ліхтарів - 0,957 год.

Номер нормативу - 38.

 

Параграф 17. Промивання урн

Склад роботи. Транспортування урн у встановлене для промивання місце. Промивання урн водою з застосуванням миючих засобів. Транспортування чистих урн на місце.

Професія - двірник.

Таблиця 13

N
п/п 

Спосіб
миття 

Типи урн 

Номер
нормативу 

Чавунні
литі 

Залізобетонні
з металевими
вкладишами 

Кулясті 

норми часу на 10 урн (годин) 

норми часу на 10 урн (годин) 

норми часу на 10 урн (годин) 

Вручну 

1,125 

0,750 

1,372 

39/1-3 

Шлангом 

0,625 

0,472 

0,742 

40/1-3 


 

Параграф 18. Протирання покажчиків

Склад роботи. Вологе протирання покажчиків.

Професія - двірник.

Норми часу - 0,358 год.

Номер нормативу - 41.

 

Параграф 19. Вивішування та зняття прапорів

Склад роботи. Вивішування і зняття прапорів.

Професія - двірник.

Норма часу на вивішування або зняття 10 прапорів - 0,937 год.

Номер нормативу - 42.

 

Параграф 20. Прибирання дворового туалету на 2 - 3 очка

Склад роботи. Підмітання туалету та миття його із шлангу або відра, дезінфекція, прибирання вигрібної ями, транспортування сміття в установлене місце.

Професія - двірник.

Норма часу на 10 туалетів - 1,128 год.

Номер нормативу - 43.

 

Параграф 21. Чищення каналізаційного колодязя

Склад роботи. Зняття кришки, провітрювання колодязя, очищення грат та стін від сміття, закриття кришки.

Професія - двірник.

Норма часу на 10 колодязів - 1,128 год.

Номер нормативу - 44.

 

Параграф 22. Перевезення сміттєзбірника на відстань до 50 метрів

Склад роботи. Завантаження сміттєзбірника з візка.

Норма часу на 10 сміттєзбірників - 0,843 год.

Номер нормативу - 45,

 

Параграф 23. Прибирання горищ, підвалів, бойлерних

Склад роботи. Підмітання горищ, підвалів, бойлерних, прибирання та транспортування сміття в установлене місце.

Професія - двірник.

Норма часу на 100 кв. м - 0,19 год.

Номер нормативу - 46.

 

Параграф 24. Профілактичний огляд сміттєзбірника

Склад роботи. Огляд усіх елементів сміттєзбірника, усунення дрібних несправностей. 

Професія - двірник.

Норма часу на 100 пог. м. сміттєзбірника - 4,267 год.

Номер нормативу - 47.

 

Параграф 25. Вилучення сміття із сміттєприймальних камер

Склад роботи. Закриття шибера або клапана сміттєпроводу, заповнення місткостей сміттям (у випадку збору сміття у бункері, переміщення місткостей до місця схову, до вивозу). Встановлення порожніх місткостей у камери. Підмітання та прибирання сміття, яке залишилось у камері.

Професія - двірник.

Таблиця 14

N
п/п 

Типи
сміттєзбірників 

Місце знаходження камер 

Номер
нормативу 

На I
поверсі 

На II
поверсі 

У підвалі 

норми часу на 1 куб. м/год. 

норми часу на 1 куб. м/год. 

норми часу на 1 куб. м/год. 

Переносний збірник 

1,253 

1,628 

1,919 

48/1-3 

Бункер 

0,821 

1,109 

1,432 

49/1-3 

Контейнер 

0,598 

0,710 

0,945 

50/1-3 


 

Параграф 26. Прибирання бункерів

Склад роботи. Закриття шибера або клапана сміттєпроводу. Очищення бункера від бруду за допомогою щіток, зволожених миючим розчином та промивання водою.

Професія - двірник.

Таблиця 15

N
п/п 

Спосіб промивання 

Норми часу на
10 бункерів
(год.) 

Номер
нормативу 

За допомогою шланга 

1,962 

51 

Без шланга 

4,095 

52 


 

Параграф 27. Прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводу

Склад роботи. Очищення клапанів від бруду за допомогою щіток та миючих засобів. Промивання водою та витирання насухо.

Професія - двірник.

Норма часу на 10 клапанів - 0,938 год.

Номер нормативу - 53.

 

Параграф 28. Прибирання сміттєприймальних камер

Склад роботи. Миття стін та підлоги камер водою.

Професія - двірник.

Таблиця 16

N
п/п 

Спосіб миття 

Норми часу на
10 кв. м/год. 

Номер
нормативу 

За допомогою шланга 

0,350 

54 

Без шланга 

0,852 

55 


 

Параграф 29. Миття змінних сміттєзбірників

Склад роботи. Транспортування сміттєзбірників до місця миття. Миття сміттєзбірників та транспортування їх в установлене місце.

Професія - двірник.

Таблиця 17

N
п/п 

Спосіб
миття 

Типи сміттєзбірників 

Номер
нормативу 
 

Контейнерні 

Переносні
сміттєзбірники 

норми часу на
10 сміттєзбірників
(годин) 

норми часу на
10 сміттєзбірників
(годин) 

За допомогою шланга 

0,644 

0,438 

56/1,2 

Без шланга 

1,380 

0,887 

57/1,2 


 

Параграф 30. Дезінфекція усіх елементів стволів сміттєпроводу

Склад роботи. Очищення усіх елементів стволів сміттєпроводу від бруду та обробка їх дезінфікуючим розчином.

Професія - двірник.

Таблиця 18

N
п/п 

Спосіб виконання робіт 

Норми часу на
10 м сміттєпроводу (год.) 

Номер
нормативу 

Вручну 

0,343 

58 

За допомогою йоржів з ручними лебідками 

0,180 

59 


 

Параграф 31. Дезінфекція сміттєзбірників

Склад роботи. Очищення сміттєзбірників від бруду та обробка їх дезінфікуючим розчином.

Професія - двірник.

Таблиця 19

N
п/п 

Типи
сміттєзбірників 

Норми часу на
10 сміттєзбірників
(год.) 

Номер
нормативу 

Бункери 

1,683 

60 

Контейнери 

0,968 

61 

Переносні сміттєзбірники 

0,582 

62 


 

Параграф 32. Прибирання листя в осінній період

Склад роботи. Прибирання території від опалого листя та віднесення його на відстань до 10 м та підмітання майданчика.

Професія - двірник.

Таблиця 20

N
п/п 

Спосіб виконання робіт 

Норми часу на
1 куб. м (год.) 

Номер
нормативу 

Вручну 

3,8 

63 


Орієнтовне визначення явочної чисельності двірників здійснюється за такими нормативами.

Орієнтовні нормативи обсягів завантаження двірників.

На 1 двірника

Таблиця 21

N
п/п 

Найменування робіт 

Об'єкт обслуговування 

Нормативи, кв. м. наведеної площі* 

Прибирання вулиць, провулків, садиб 

в Києві і в містах обласного
підпорядкування 

для жилих будинків до 5-ти поверхів
3800 - 5000 

 

 

 

для жилих будинків з сміттєпроводом 

 

 

в інших містах 

3600 - 4600 

 

 

 

4000 - 5000 


____________
* В нормах обслуговування враховуються умови робіт за п. 8 Загальної частини.

 

Параграф 33. Таблиця еквівалентної площі для розрахунків завантаження двірників

Таблиця 22

N
п/п 

Об'єкт обслуговування 

Еквівалент,
кв. м 

Площа, яка належить прибиранню, кв. м: 

 

 

вулиць, 100 

100 

 

дворів (асфальт), 100 

60 

 

газонів вулиць, 100 

60 

 

газонів дворів, 100 

30 

 

підвалів, горищ, 100 

50 

Зелені насадження (одне дерево)* 

10 

Очищення каналізаційного колодязя (1 колодязь) 

40 

Прибирання дворового туалету на 2 - 3 очка 

40 

Очищення і прибирання одного сміттєпроводу в будинках: 

 

 

- до 12 поверхів 

60 

 

- 12 - 20 поверхів 

75 


____________
* При розрахунку завантаження двірників до уваги беруть дерева, що потребують догляду (поливання, підв'язування, обкопування) у віці до 10 років.

При розрахунку чисельності двірників за нормами часу наведено у додатку 3.

 

РОЗДІЛ II
Прибирання сходових площадок і маршів у житлових будинках

Параграф 1. Вологе підмітання площадок і маршів

Склад роботи. Підмітання попередньо зволожених сходових площадок і маршів.

Професія - прибиральник.

Таблиця 23

N
п/п 

Об'єкти
прибирання* 

Види устаткування на сходових
площадках 

Номер
нормативу 

облад-
нання
немає 

сміттє-
провід 

ліфт 

ліфт і 
сміттє-
провід 

норми
часу на
100 кв. м
(годин) 

норми
часу на
100 кв. м
(годин) 

норми
часу на
100 кв. м
(годин) 

норми
часу на
100 кв. м
(годин) 

Сходові площадки і марші 3-х поверхів 

0,737 

1,105 

1,105 

1,105 

1/1-4 

Сходові площадки і марші вище 3-го поверху 

0,553 

0,847 

0,442 

0,847 

2/1-4 

Місця перед завантажувальними камерами сміттєпроводів 

1,658 

1,658 

3/1-4 


____________
* Середня площа разового прибирання місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводу дорівнює 0,65 кв. м.

 

Параграф 2. Миття сходових площадок і маршів

Склад робіт. Миття сходових площадок і маршів з періодичною зміною води або миючого розчину.

Професія - прибиральник.

Таблиця 24

N
п/п 

Об'єкти
прибирання 

Види утримання 

Номер
нормативу 

облад-
нання
немає 

сміттє-
провід 

ліфт 

ліфт і
сміттє-
провід 

норми
часу на
100 кв. м
(годин) 

норми
часу на
100 кв. м
(годин) 

норми
часу на
100 кв. м
(годин) 

норми
часу на
100 кв. м
(годин) 

Сходові площадки і марші перших 3-х поверхів 

2,21 

1,842 

1,289 

1,842 

 

Сходові площадки і марші вище 3-го поверху 

1,749 

1,658 

1,105 

1,105 

 


 

Параграф 3. Вологе протирання

Склад роботи. Вологе протирання об'єктів прибирання з періодичною заміною води або миючого розчину.

Професія - прибиральник.

Таблиця 25

N
п/п 

Об'єкти прибирання 

Норми часу на
100 кв. м (годин) 

Номер
нормативу 

Стіни 

1,473 

Двері 

2,25 

Підвіконня 

2,00 

Віконні огороження 

2,026 

10 

Поручні 

1,658 

11 

Сходи на горище 

1,289 

12 

Опалювальні прилади (радіатори) 

2,763 

13 

Поштові скриньки 

1,105 

14 

Шафи для електрощитків та слабострумних пристроїв 

1,105 

15 


 

Параграф 4. Вологе протирання плафонів

Склад роботи. Вологе протирання плафонів з періодичною заміною води або миючого розчину.

Професія - прибиральник.

Норма часу на 10 шт. - 0,074.

Номер нормативу - 16.

 

Параграф 5. Норми часу на інші роботи

Професія - прибиральник.

Таблиця 26

N
п/п 

Найменування
робіт 

Склад робіт 

Одиниця
виміру 

Норма
часу
(годин) 

Номер
нормативу 

Миття вікон 

Відкриття рами. Вимити рами, переплетіння, відкоси. Нанести на скло миючий розчин, протерти скло сухою ганчіркою або іншою тканиною 

10 кв. м площі вікна з одного боку 

0,516 

17 

Обмітання пилу зі стелі 

За допомогою волосяної ганчірки зробити сухе обмітання пилу зі стель 

100 кв. м 

0,921 

  

Очищення приямків з металевою решіткою біля входу на сходи 

Очищення решітки від бруду. Підняти решітку.
Очистити приямок від бруду. Зібрати бруд і сміття у встановлене місце. Вимити решітку і приямок.
Поставити решітку на місце 

10 шт. 

0,958 

  

Прибирання майданчика перед входом у під'їзд: підмітання і миття майданчика 

Підмести майданчик перед входом у під'їзд.  

100 кв. м  

1,289  

  

Вимити майданчик перед входом у під'їзд, періодично міняючи воду або миючий розчин 

100 кв. м 

3,315 


Примітка. Середня площа разового прибирання майданчика перед входом у під'їзд дорівнює 1,5 кв. м.

 

Параграф 6. Орієнтовний розрахунок явочної чисельності прибиральників здійснюється за такими нормами обслуговування

Таблиця 27
На одного прибиральника

N
п/п 

Назва приміщень,
які прибираються 

Площа, кв. м,
яку треба прибирати 

1. 

Сходи, площадки і під'їзди 

840 

2. 

Кухні, коридори, туалети в будинках коридорного типу 

950 

3. 

Приміщення клубів, контор, дитячих кімнат та ін. 

440 


Примітки.

1. Якщо прибиранню підлягають дерев'яні сходи, норму на 1 прибиральника застосувати з коефіцієнтом 0,9.

2. Площа, яка підлягає прибиранню, є горизонтальна поверхня сходів, площадок і маршів.

 

Параграф 7. Приклад розрахунку чисельності робочих для прибирання сходових площадок і маршів в житлових будинках за нормами часу наведено у додатку 1.

 

РОЗДІЛ III
НОРМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ РОБІТНИКІВ І ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЗАЙНЯТИХ ТЕХНІЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ТА ПОТОЧНИМ РЕМОНТОМ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Параграф 1. Норми обслуговування на покрівельні роботи

Склад роботи

Чергові технічні огляди покрівель під керівництвом інженера (ст. майстра) або техніка-доглядача (майстра) - 2 рази на рік (навесні та восени), а по м'яким покрівлям ще у літній період не менш 1 разу на 2 місяці. Позачергові огляди дахів - після злив, великих снігопадів, сильних вітрів та інше. Очищення дахів від сміття і бруду - 2 рази на рік навесні та восени. Збиття, в міру необхідності, бурульок, очищення покрівель від полою і снігу. Забезпечення вентиляції горищ, встановлення жалюзійних решіток.

Прорізання в обриштуванні даху отворів з виготовленням патрубків, флюгера та ін. Фарбування всіх поверхонь металевих покрівель - 1 раз у 5 років, фарбування металевих кріплень даху антикорозійними, захисними фарбами і сумішами; підфарбування окремих місць даху - щорічно; промазування швів м'якої покрівлі, покривання дахів толлю, живицею і посипання піском. Встановлення флюгера на витяжних димарях. Ремонт, перенавішування та утримання в належному стані водостічних труб, лотків, воронок, колін, жолобів, обрамлення, карнизів, парапетної решітки.

Виготовлення та навішування окремих елементів водостічних труб, воронок, колін, позначок, заміна настінного жолоба, звисів на виступаючих частинах фасаду. Ремонт і заміна навісів над входами у підвальні приміщення; оббиття дверей листовою покрівельною сталлю по повсті, змоченій у глині. Встановлення обрамлювальних куточків на цегляних стінках арки воріт.

Розбирання старої сталевої покрівлі з відбиранням та виправленням сталі, ще придатної для роботи (у межах обсягу робіт з поточного ремонту), підняття фланців та гребнів з промазкою суриковою замазкою або бітумною мастикою. Нагляд за збереженням покрівлі при роботах на даху (ремонт і очищення воронок, внутрішніх водостоків, встановлення антен та ін.). Встановлення латок з листової покрівельної сталі та м'яких матеріалів. Заміна пошкоджених плиток в азбестоцементних та черепичних покрівлях. Ремонт металевої покрівлі вибірково (з заміною до 25 % покрівель від загальної площі покриття, але не більше ніж 200 кв. м в одному місці) з додаванням нової покрівельної сталі та використанням старої після її обрізання, виправлення, очищення та промазки оліфою.

Суцільне покриття старих сталевих покрівель толем в один шар з укріпленням брусками, осмолкою з попереднім зачином стоячих фальців.

Ремонт м'якої покрівлі на мастиці у два шари місцями до 10 кв. м. Укріплення і заміна ковпаків на димових та вентиляційних трубах, покриття на парапетних стінах і стовпах, а також інші роботи щодо утримання дахів і покрівель у належному стані.

 

Таблиця 28
На одного покрівельника

N
п/п 

Матеріал покрівель 

Одиниця
виміру 

Площа покрівель будинків у квадратних метрах 

до 200 

від 200
до 500 

вище 500 

1. 

Чорна покрівельна сталь  

кв. м покрівель 

10200 

10500 

10800 

2. 

Оцинкована покрівельна сталь 

- " - 

10700 

11300 

12100 

3. 

Рубероїд, толь та інші покрівельні матеріали 

- " - 

8500 

9400 

9700 

4. 

Азбоцементні хвилясті листи 

- " - 

14100 

15100 

16800 

5. 

Інші (черепиця, шифер, ентерніт, чавунна плитка та ін.) 

- " - 

11300 

12700 

12900 

 

 

 

а 

б 

в 


 

Параграф 2. Норми обслуговування на теслярські роботи

Склад роботи

Періодично (2 рази на рік) технічні огляди дерев'яних конструкцій будівель та огляди після стихійних лих та аварій. Укріплення та ремонт крокв, підкрокв'яних брусів та обрешітки. Посилення і ремонт міжповерхових та горищаних дерев'яних перекрить. Ремонт і заміна місцями дощатої підлоги. Ремонт і укріплення дерев'яних стін та перегородок. Зміна частин вінців в рублених стінах. Ремонт сухої штукатурки стін і стелі. Конопатка і ремонт віконних і дерев'яних коробок та підвіконних дощок. Збирання та розбирання опалубки для забивання щілин між панелями площадок. Антисептичний і протипожежний захист дерев'яних конструкцій. Ремонт і укріплення дерев'яних поручнів та ін.

 

Таблиця 29
На 1 тесляра

N
п/п 

Термін експлуатації
будівель 

Норми обслуговування (кв. м загальної площі) 

група будівель 

перша 

друга 

третя 

четверта 

1. 

До 10 років 

54500 

61200 

32400 

40600 

2. 

Вище 10 років 

41700 

51600 

23400 

27700 

 

 

а 

б 

в 

г 


 

Параграф 3. Норми обслуговування на столярні роботи

Склад роботи

Періодичні огляди заповнень віконних і дверних отворів (2 рази на рік) та огляди після стихійних лих і аварій. Ремонт і заміна заповнень віконних і дверних отворів, які не працюють в окремих квартирах, на сходових площадках до 5 % їх кількості. Ремонт і заміна підвіконних дошок, окремих віконних створів переплетінь і коробок до 5 % від загальної кількості двірних та віконних заповнень у будинку. Укріплення або заміна відливів-слізників із зовнішнього боку рам і фрамуг. Ремонт або заміна кватирок у літніх і зимових рамах. Ремонт та утеплення вхідних дверей з прибудовою, нашиванням планок або установленням рейок у фільонки, а також перенавішуванням з улаштуванням нових і забиванням старих чвертей у коробках. Заміна і ремонт віконних та дверних наличників. Ремонт слухових вікон. Ремонт і заміна дверей і люків на горищі, ущільнення їх, встановлення і ремонт запорів і т. ін.

Заміна замазки, що розтріскалась, і розбитих стекол у віконних рамах на сходових клітках і світлових ліхтарях на дахах, а також у всіх громадських приміщеннях будинків.

Знімання зимових глухих рам (крім жилих приміщень). Заміна несправних двірних та віконних приладів, а також їх установлення в разі відсутності та інші роботи.

Таблиця 30
На 1 столяра

N
п/п 

Термін експлуатації
будинку 

Норма обслуговування
(кв. м загальної площі) 

група будинків 

перша 

друга 

третя 

четверта 

1. 

До 10 років 

68510 

74710 

49755 

49755 

2. 

Вище 10 років 

50840 

62930 

33945 

33945 

 

 

а 

б 

в 

г 


 

Параграф 4. Норми обслуговування та штукатурні роботи

Склад роботи

Періодичні огляди внутрішніх і зовнішніх оштукатурених поверхонь (2 рази на рік і огляди після стихійних лих і аварій). Ремонт штукатурки стін і стель окремими місцями у зв'язку з протіканням та іншими явищами аварійного порядку, закладання розколин у штукатурці. Закладання розколин в перегородках з гіпсових плит та ін.

Ремонт сухої штукатурки. Частковий ремонт штукатурки віконних і дверних укосів. Ремонт гідроізоляції стін і підлог у підвалах.

Ремонт штукатурки фасадів, балконів, еркерів, димових і вентиляційних стояків. Укріплення відсталих порізок в карнизах.

Ремонт штукатурки стін, стель, віконних і дверних відкосів.

Закладання вибоїн в цементних підлогах. Укріплення розчином цеглин, облицювальних плиток та ліпних архітектурних деталей.

 

Таблиця 31
На 1 штукатура

N
п/п 

Термін експлуатації
будинку 

Норма обслуговування
(кв. м загальної площі) 

група будівель 

перша 

друга 

третя 

четверта 

1. 

До 10 років 

85700 

98400 

78900 

78900 

2. 

Вище 10 років 

72000 

93300 

67700 

67700 

 

 

а 

б 

в 

г 


 

Параграф 5. Норми обслуговування на малярні роботи

Склад роботи

Періодичні огляди пофарбованих поверхонь стін, фасадів, підвалів житлових будинків після стихійних лих аварій (2 рази на рік). Клейове та вапняне фарбування фасадів, стін, стель. Заміна шпалер після ремонту штукатурки. Масляне фарбування радіаторів, труб опалення, каналізації і водопроводу, решіток, огорож балконів, сходів і поручнів сходових маршів та ін. 

Фарбування зовнішніх огорож (воріт, хвірток, стовпів), а також обладнання дитячих ігрових і спортивних майданчиків, садових лавочок, надвірних службових будівель, газових труб, сміттєзбірників та ін.

 

Таблиця 32
На 1 маляра

N
п/п 

Термін експлуатації
будинку 

Норма обслуговування
(кв. м загальної площі) 

група будівель 

перша 

друга 

третя 

четверта 

1. 

До 10 років 

57000 

65600 

52400 

52400 

2. 

Вище 10 років 

47900 

62000 

44900 

44900 

 

 

а 

б 

в 

г 


 

Параграф 6. Норми обслуговування на роботи щодо ремонту кам'яних, бетонних та залізобетонних конструкцій

Склад роботи

Періодичні огляди кам'яних, бетонних і залізобетонних конструкцій (2 рази на рік) та огляди після стихійних лих і аварій цоколю, стін, фасадів, підвальних приміщень житлових будинків. Закладання розколин у фундаментах та цегляних стінах (не пізніше 1 - 2 днів після стихійного лиха).

Ремонт цегляних стін, стовпів, цоколю і фундаментів. Закладання розколин у фундаментах і цегляних стінах. Закладання цеглою отворів борозен, отворів та гнізд. Ремонт бетонних і залізобетонних фундаментів, стін, сходів і площадок. Закладання та герметизація швів і стиків панелей і блоків. 

Нагляд за станом герметизації конструкцій інженерних вводів в житлові будинки і усунення виявлених несправностей.

Антикорозійний захист місць знаходження металевих закладних деталей в крупнопанельних будинках. Ставлення на розчин окремого каміння, яке випало або відстало від старого розчину, в фундаментних стінах з внутрішнього боку підвальних приміщень. Ремонт облицювання фундаментних стін з боку підвальних приміщень, заміна облицювання.

Закладання та розчищення неповних стиків в збірних і монолітних фундаментних стінах з боку підвалів у випадку проникнення крізь них грунтової або поверхневої води. 

Відновлення окремими місцями відмостки тротуарів, що просіли, біля будівлі. Пробивання і закладання отворів у цегляних стінах і фундаментах у зв'язку з ремонтом трубопроводів. 

Утеплення кутків будинку, які промерзають. Закладання вибоїн у бетонних маршах сходів, на майданчиках і пандусах. Заміна окремих кам'яних або бетонних сходів та ін.

 

Таблиця 33
На 1 муляра

N
п/п 

Термін експлуатації
будинку 

Норми обслуговування (кв. м загальної площі) 

група будинків 

перша 

друга 

1. 

До 10 років 

48800 

54900 

2. 

Вище 10 років 

32500 

36600 

 

 

а 

б 


 

Параграф 7. Норми обслуговування на пічні роботи

Склад роботи

Проведення чергових технічних оглядів печей, димоходів і вентиляційних каналів - 2 рази на рік (восени та навесні).

Димоходи від газових приладів та вентиляційний канали підлягають періодичним перевіркам і прочищенню в такий термін:

 

Таблиця 34

N
п/п 

Види димоходів і вентканали 

Періодичність прочищення 

1. 

Цегляні від проточних газових водонагрівачів і ресторанних плит 

1 раз у квартал 

2. 

Гончарні із спеціальних блоків жаростійкого бетону 

1 раз на рік 

3. 

Димоходи від поточних водонагрівачів, які обладнані автоматикою з тяги 

1 раз на рік 

4. 

Димоходи від опалювачів і опалювально-варочних печей, ємкосних водонагрівачів, опалювальних квартирних котлів 

1 раз на рік 

5. 

Вентиляційні канали 

1 раз на рік 


 

Для печей, які працюють на твердому паливі, очищення від сажі димоходів і димових труб, а також огляд їх з метою своєчасного виявлення і закладання шпарин роблять перед початком опалювального сезону і через кожні три місяці протягом всього опалювального сезону. Для печей, домашніх вогнищ безперервної дії термін очищення димоходів установлюється 1 раз в два місяці. Випалювати сажу забороняється. 

Ремонт і перекладання печей, домашніх вогнищ, димових труб оздоблення поверхонь ділянок кладки, що ремонтуються. Розбирання та відновлення розібраної кладки з додаванням нової цегли. Розбирання і відновлення лицьового боку печі, димообертів і топливників, які прогоріли. 

Заміна підготовлюваних листів. Заміна і укріплення пічних приладів. Прочищення димоходів і боровів з пробиванням і закладанням отворів. Усунення завалів у печах і домашніх вогнищах. Виправлення оголовків димових труб. Перекладання димових труб. Виправлення горизонтальної обробки труб. Ремонт патрубків у кімнатних печах. Заміна пічних приладів. Улаштування каналів у цегляних стінках. Встановлення вентиляційних решіток у стінах при готових отворах. Прочищення труб з покрівельної сталі від сажі. Прочищення вертикальних вентиляційних каналів від засмічень. Усунення завалів у димоходах. Улаштування "карманів" в димоходах від газових колонок. Улаштування відливів навкруги димових труб т. ін. 

 

Таблиця 35
На одного пічника

N
п/п 

Найменування елементів будинку 

Одиниця виміру 

Норма 

1. 

Опалювальні печі і домашні вогнища (включаючи димові канали) 

шт. 

1100 

2. 

Вентиляційні канали і канали для відведення продуктів згоряння газу в нагрівальних приладах і газифікованих печах 

шт. 

5000 


Примітка. При очищенні печей і димоходів від сажі спеціалізованими організаціями ці норми не застосовуються.

 

Параграф 8. Норми обслуговування на санітарно-технічні роботи щодо експлуатації та ремонту внутрішньобудинкових мереж та обладнання

Склад роботи

Періодичні огляди систем водопроводу, каналізації, центрального опалення та гарячого водопостачання - 2 рази на рік при черговому загальному огляді будинку, а санітарно-технічного обладнання у квартирах - 1 раз у квартал.

а) Загальні роботи

Усунення течі у трубопроводах, приладах та арматурі. Розбирання, ремонт та збирання окремих внутрішніх ділянок трубопроводів з заміною фасонних частин і труб, включаючи земельні роботи.

Ремонт, протирання і заміна запірної та регулювальної арматури засувок, кранів, змішувачів, зворотних клапанів тощо. Укріплення трубопроводів, арматури і санітарно-технічних приладів. Обладнання і ремонт теплоізоляції трубопроводів, укріплення розширювальних і водонапірних баків.

Дрібний ремонт і очищення від бруду ручних і відцентрових насосів. Заміна сальникової набивки у різноманітних приладах, змазування тертьових поверхонь. Аварійне відкачування води з підвалів. Виготовлення, встановлення та ремонт сталевих огорож верстатів і механізмів, пробивання отворів у стінах і перекриттях для прокладання трубопроводів та інше.

Виконання різноманітних робіт, пов'язаних з експлуатацією житлового фонду.

б) Водопровід, каналізація та гаряче водопостачання

Заміна ванн, умивальників, унітазів та змивних бачків. Ремонт та регулювання змивних бачків з прочищенням окремих деталей.

Укріплення унітазів, умивальників та ущільнення у місцях приєднання до них розтрубу. Заміна гумових манжет і унітазів. Заміна сифонів, виготовлення та встановлення кришок у ревізій. Усунення засмічень в будинкових каналізаційних трубах та санітарно-технічних приладах. Дрібний ремонт водопідкачок, очищення та промивання водонапірних баків. Прокладання і розбирання тимчасових трубопроводів, утримання в належному стані поливальних пристроїв. 

Відігрів замерзлого водопроводу. Настроювання, огляд та ремонт систем гарячого водопостачання, включаючи бойлерні установки. Ремонт і утеплення водорозбірних колонок та інше.

в) Центральне опалення

Випробування та регулювання систем центрального опалення в стояках та окремих нагрівальних приладах. Промивання систем центрального опалення. Встановлення додаткових приладів опалення, перебирання секцій радіаторів з заміною і додаванням нових. Обслуговування обладнання теплових пунктів (елеваторних вузлів тощо).

г) Водопідкачування

Систематичний нагляд за справним станом та дією водопідкачок. Пуск та зупинка електродвигунів водопідкачок у встановлені строки, а також переключення установок на дублюючі агрегати. Регулярне змазування підшипників насосів. Заміна масла та набивання сальників насосів. Перетягування та перешивання ременів, дрібний ремонт всієї установки. Утримання водонапірних баків у чистоті. Утримання у належному стані регулювальної апаратури і контролюючих пристроїв.

Таблиця 36
На 1 слюсаря-сантехніка

N
п/п 

Сантехнічне обладнання житлового будинку 

Одиниця
виміру 

Норми при етажності будинку 

1 - 2 

3 - 4 

5 і вище 

 

Водопровід і каналізація 

1. 

Квартири, які не обладнані ваннами (унітаз, раковина) 

1 квартира 

330 

380 

440 

2. 

Квартири, які обладнані ваннами (унітаз, раковина, умивальник і ванна) 

1 квартира 

265 

285 

310 

 

 

 

а 

б 

в 

 

Центральне опалення і гаряче водопостачання від будинкової котельні (з примусовою циркуляцією) 

3. 

Центральне опалення 

1 кв. м загальної площі 

23200 

27900 

29400 

4. 

Гаряче водопостачання 

- " - 

37200 

43400 

48000 

 

 

 

а 

б 

в 

 

Від ТЕЦ, районної або квартальної котельні, а також від будинкової котельні (з природною циркуляцією) 

5. 

Центральне опалення  

1 кв. м загальної площі 

27900 

31000 

35600 

6. 

Гаряче водопостачання 

- " - 

54300 

58900 

65100 

7. 

Водопідкачування 

шт. 

 

16 

 

 

 

 

а 

б 

в 


Примітки.

1. При одночасному обслуговуванні систем центрального опалення і гарячого водопостачання одним сантехніком до норм пунктів 3 і 5 табл. 36 застосовується коефіцієнт 0,7.

2. При одночасному обслуговуванні автоматичних пристроїв (автоматичні повітровідвідники, регулятори тиску та ін.) одним сантехніком до норм обслуговування пунктів 1, 2, 3 табл. 36 застосовується коефіцієнт 1,2.

 

Параграф 9. Норми обслуговування на роботи щодо експлуатації і ремонту електромереж та електрообладнання

Склад роботи

Проведення чергових технічних оглядів ліній електромереж, силових установок, пускових та вимірювальних приладів, автоматичних вимикачів електроосвітлення, заземлень, групових розподілювальних та запобіжних пунктів, перехідних коробок і установчої арматури - 2 рази на рік при загальному огляді будинку.

Ремонт зовнішньої та внутрішньої електропроводки (окрім квартирної). Ліквідація аварій з пошуками місць пошкоджень у мережах електроосвітлення. Обладнання електропроводки для освітлення підвалів, горищ та інших місць загального користування. Дрібний ремонт силових електроустановок, перевірка і ремонт ізоляції, обмотки та інше. 

Дрібний ремонт і заміна групових розподілювальних та запобіжних щитків та перехідних коробок з частковою заміною.

Встановлення та заміна вимикачів, патронів, запобіжників, штепсельних розеток та розеток на стелі. Заміна перегорілих електроламп у місцях загального користування (сходові марші, коридори та ін.). Встановлення та підключення до електромережі будинкового номерного ліхтаря. Дрібний ремонт пускової апаратури.

 

Таблиця 37
На 1 електромонтера

N
п/п 

Електротехнічне обладнання житлових приміщень 

Одиниця виміру 

Норма 

1. 

Прихована проводка 

1 квартира 

1450 

2. 

Відкрита проводка 

1 квартира 

950 

3. 

Силові електроустановки (електродвигуни) 

шт. 

40 


 

Параграф 10. Норми обслуговування на транспортні роботи

Склад роботи

Керування машинами, які перевозять людей, інструмент, малогабаритні вантажі Обслуговування і профілактичний ремонт моторолерів, навантажувачів згідно з правилами та інструкції з їх експлуатації. За допомогою автомашини перевезення людей та інструменту, малогабаритних будівельних матеріалів

 

Таблиця 38
На 1 водія транспортних машин

N
п/п 

Назва роботи 

Одиниця виміру 

Норма 

1. 

Перевезення людей, інструменту, навантаження, розвантаження, переміщення і укладання вантажу у щабель 

кв. м загальної площі 

93000 


 

Параграф 11. Норми обслуговування на садівницькі роботи

Склад роботи

Організація та проведення робіт з посадки зелених насаджень і догляду за ними протягом року разом з двірниками та широким залученням населення за місцем проживання. Розбивання снігу в кінці зими. Очищення газонів від листя та сміття. Внесення органічних та мінеральних добрив. Поливання газонів із шланга. Прополювання газонів, збирання бур'янів. Косіння газонів газонокосилкою. Прибирання скошеної трави. Збирання випадкового сміття. Навантаження листя, трави і сміття на автомашину. Виконання робіт весняного періоду (березень - травень); зняття утеплень з багатолітніх насаджень і дерев; підв'язка, підстригання, обрізання і прочищення живих огорож чагарників і дерев; ремонт доріжок і майданчиків. Прочісування газонів граблями і підсівання газонних трав; насадження дерев і чагарників; удобрювання грунту під деревами, чагарниками і на газонах; насадження весняних квітів. 

Виконання робіт літнього періоду (липень - серпень); поливання квіткових клумб, газонів, молодих дерев і чагарників; прополювання квіткових клумб, газонів, молодих дерев і чагарників; поверхневе внесення мінеральних добрив в газони, квіти, дерева і чагарники; насадження літніх квітів.

Виконання робіт осіннього періоду (вересень - жовтень); садіння дерев, чагарників і ліан; косіння газонів з прибиранням трави, листя і зав'ялих квітів, закладання компостних куп; садіння в грунт багаторічників; підстригання, обрізання і прочищення дерев, чагарників живих огорож; поточний ремонт доріжок, огорож, лавочок та іншого садового реманенту, утеплення перегноєм або листям багаторічників та кореневої системи насаджень поточного року; поверхневе удобрення газонів гноєм. 

Виконання у зимовий час робіт щодо збереження і розширення зелених насаджень, а також інших робіт.

 

Таблиця 39
На 1 садівника

N
п/п 

Найменування 

Одиниця
виміру 

Норма 

1. 

Дерева і чагарники 

1 корінь 

15450 


Примітка. При обслуговуванні садиб з чисельністю коріння до 50 одиниць до норми застосовується коефіцієнт 0,7.

 

Параграф 12. Норми обслуговування на електрогазозварювальні роботи

Склад роботи

Ручне електродугове, газоелектричне і газове зварювання простих деталей, вузлів і трубопроводів з вуглецевих сталей. Кисневе і газоелектричне прямолінійне і криволінійне різання в нижньому положенні металів простих і середньої складності деталей і трубопроводів з вуглецевих сталей по розмітці вручну. Кисневе різання сталевого легковагомого і тяжковагомого металобрухту. Перехоплення деталей, трубопроводів, виробів і конструкцій в нижньому вертикальному і горизонтальному положеннях. Направлення простих деталей. Заварювання раковин, шпарин в деталях, вузлах, трубопроводах.

 

Таблиця 40
На 1 електрогазозварника

N
п/п 

Назва роботи 

Одиниця
виміру 

Норма 

1. 

Своєчасне усунення несправностей в системах холодного і гарячого водопостачання центрального опалення та в елементах будівельних конструкцій 

кв. м загальної площі 

124000 


 

Параграф 13. Приблизні норми обслуговування для бригадирів

Таблиця 41
На 1 бригадира

 

Назва роботи 

Кількість робочих
у бригаді 

1. 

Профілактичні огляди 

2. 

Планові поточні ремонти: 

 

 

а) загальнобудівельні роботи 

10 

 

б) сантехнічні і електротехнічні роботи 

3. 

Непередбачені ремонти і аварії 


Примітка. Бригадир входить у кількість робочих у бригаді.

 

Параграф 14. Норми обслуговування для майстра ЖЕК, ЖЕО, ДУ 

Склад роботи

Визначення обсягів та вихідної (первинної) документації при проведенні всіх робіт по утриманню будівель і благоустрою території домоволодінь підрядним способом:

- визначення обсягу робіт і складання дефектної відомості на ремонт квартир по заявкам населення;

- контроль за якістю, обсягами і терміном виконання всіх робіт поточного ремонту;

- знати технічний стан і забезпечувати експлуатацію закріплених за ним будинків, споруд і територій згідно з вимогами правил і норм технічної експлуатації житлового фонду;

- перевіряти і підтверджувати обсяги робіт, виконаних на його дільниці з поточного і капітального ремонту;

- приймати громадян в обумовлені дні і часи, розглядати заяви, листи і скарги з питань, які входять в коло його діяльності, терміново доповідати начальнику ЖЕК (ЖЕО, ДУ) щодо питань, які не входять до його компетенції;

- не рідше одного разу на рік оглядати всі квартири на дільниці. При цьому основним методом діяльності майстра повинен бути особистий контакт з проживаючими, який спрямовано на своєчасне усунення несправностей житла. Майстер повинен терміново приймати рішення щодо усунення виявлених несправностей і задоволення обгрунтованих потреб проживаючих;

- правильно розставляти бригади, ланки і окремих виконавців робіт, забезпечувати їх необхідними інструментами, матеріалами і пристосуваннями;

- до початку роботи видавати наряд-завдання і роз'яснювати робочим умови виробництва робіт і оплати праці, правильно застосовувати діючі норми та розцінки;

- раціонально використовувати робочих і молодший обслуговуючий персонал по професії та кваліфікації, забезпечувати виконання ними встановлених норм виробітку, не допускаючи втрат часу, простоїв та зайвої кількості робітників на дільниці;

- додержувати установлену нормативними документами послідовність і технологію виробництва робіт, не допускати застосування несправних механізмів, інструментів, пристосувань;

- вивчати і широко впроваджувати передові методи праці, застосовувати механізовані інструменти і пристосування;

- забезпечувати високу виробничу і трудову дисципліну серед підлеглих, контролювати своєчасний прихід на роботу та вихід з роботи працюючих на дільниці;

- забезпечувати додержання правил техніки безпеки робочими і обслуговуючим персоналом дільниці, а також орендаторами нежилих приміщень;

- забезпечувати належний санітарний стан будинків і зовнішнього благоустрою;

- забезпечувати протипожежну безпеку будинків і споруд;

- здійснювати контроль за утриманням будинків, які належать громадянам на правах приватної власності.

Робочим-погодинникам видаються нормативні завдання.

 

Таблиця 42
На 1 майстра

N
п/п 

Назва роботи 

Одиниця
виміру 

Норма 

1. 

Профілактичні і непередбачені огляди; керівництво персоналом, який проводить огляди і обслуговування територій ЖКГ, ЖЕО, ДУ 

кв. м загальної площі 

38700 - 46500 

2. 

Планові поточні ремонти 

чол. 

25 

3. 

Непередбачені ремонти і аварії 

чол. 

15 


Примітки.

1. Мінімальна норма (38700) застосовується для ЖЕК, ЖЕУ, ЖЕО, ДУ переважно з малоповерховою забудовою.

2. Посада техніка (техніка-доглядача) скасовується при введені посади майстра.

 

Додаток А 


Перелік і періодичність робіт, які виконує двірник

Таблиця 43

N
п/п 

Найменування робіт 

Періодичність 

 

А. Утримання в чистоті територій домоволодінь 

 

1. 

Миття струменем із шланга асфальтового покриття тротуарів, дворів, які входять в площу прибирання двірника, а також майданчиків під баками для збору побутового сміття 

Щоденно за графіком у весняно-літній період 

2. 

Очищення поверхонь зливо-стічних лотків і кришок колодязів від піску і сміття після миття асфальтового покриття 

Також 

3. 

Поливання за допомогою шланга тротуарів і дворів 

Щоденно, якщо суха погода, у весняно-літній період до ранкового прибирання 

4. 

Ранкове прибирання територій 

Щоденно за графіком 

5. 

Поточне підмітання територій 

Протягом дня за графіком 

6. 

Поливання зелених насаджень за допомогою поливального шланга (або лійками) 

У літній період, якщо суха погода два рази на день (вранці і ввечері в години, які встановлені адміністрацією) 

7. 

Посипання піском тротуарів, дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них 

У зимовий період при наяві ожеледиці 4 - 8 раз на місяць 

8. 

Підготовка піску для посипання (роздрібнювання, сушіння) 

В міру необхідності 

9. 

Утримання в справному і охайному стані урн, 
очищення їх від сміття 

Щоденно 

промивання тротуарних урн 

Один раз на місяць 

10. 

Прибирання тротуарів у дворах, які входять у площу прибирання двірника, від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали 

На тротуарах - з початком снігопаду, у дворах - у той же день 

11. 

Згрібання снігу, скинутого з даху, у вали 

В міру необхідності 

12. 

Очищення від ущільненого снігу і полою асфальтового покриття під скрибок 

Після прибирання основної маси снігу 

13. 

Очищення від снігу і льоду кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів, а також поверхневих зливостічних лотків 

В зимовий період в міру необхідності 

14. 

Завантаження і розвантаження снігу, вивезення якого здійснюється своїми або найманими транспортними засобами, включаючи сніг, який скинули з даху 

В міру необхідності 

15. 

Участь у механізованому прибиранні снігу 

В міру необхідності 

16. 

Улаштування, в періоди відлиги, борозен в полою для відводу талої водії у водовідвідні пристрої 

В зимовий і весняний періоди в міру необхідності 

17. 

Відвід з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави і т. інше) 

В міру необхідності 

18. 

Встановлення огорож у місцях, які небезпечні для пішоходів, на час скидання снігу з дахів, при утворенні великих льодових бурульок на звісах покрівель та при простукуванні відшарованої і нетривкої штукатурки на фасадах будинків 

В міру необхідності 

19. 

Очищення каналізаційних колодязів, водостічних решіток, люків для стоку води і приямків 

В міру необхідності 

20. 

Підготовка для завантаження баків із сміттям, миття сміттєзбірних баків після їх спорожнення, прибирання території після від'їзду сміттєвозу і встановлення спорожнілих баків на місця 

Згідно з установленим графіком вивезення сміття 

21. 

Завантаження побутового сміття на транспортні засоби в домоволодіннях, в яких не застосовуються сміттєзбірні баки і контейнери 

За графіком 

22. 

Видалення сміття із сміттєприймальних камер, переміщення контейнерів до місця зберігання для вивезення 

1 раз на день 

23. 

Профілактичний огляд сміттєпроводів, усунення засмічень 

1 раз на місяць 

24. 

Прибирання бункерів (очищення), прибирання сміттєприймальних камер 

1 раз на добу 

25. 

Дезінфекція всіх елементів стволів сміттєпроводів і сміттєзбірників 

1 раз на місяць 

26. 

Миття (літом) і прибирання (взимку) територій в місцях скупчення голубів та інших птахів 

Щоденно 

27. 

Утримання в порядку помийних ям та дворових туалетів, які приєднані до місцевої каналізаційної мережі, а також туалетів з вигрібними ямами. Миття їх та дезінфекція 

Постійно, з щоденним прибиранням приміщень туалетів 

28. 

Промивання номерних ліхтарів, вуличних і сходових покажчиків 

1 раз на місяць 

29. 

Очищення підвалів і горищ від сміття з видаленням сторонніх предметів 

В міру необхідності, але не менше 2-х разі в на рік 

 

Б. Різні роботи 

 

1. 

Вивішування в установлені дні державних прапорів на фасадах будинків, а також зняття і зберігання їх 

За вказівкою адміністрації житлово-експлуатаційної організації 

2. 

Включення і виключення електродами номерних будинкових ліхтарів, освітлення дворів, сходових площадок і т. ін. 

Щоденно, з настанням темряви і на світанку 

3. 

Догляд за зеленими насадженнями (обкопування дерев і чагарників, косіння трави на газонах, садіння нових насаджень) 

В міру необхідності 

4. 

Підготовка прибирального реманенту (заточування скребків, насаджування мітел і лопат, миття відер, совків і т. ін.) 

В міру необхідності 

5. 

Нагляд за збереженням всього зовнішнього обладнання 

Постійно 


 

Додаток Б 


Перелік і періодичність робіт, які виконує прибиральник у житлових будинках

Таблиця 44

N
п/п 

Найменування робіт 

Періодичність 

1. 

Вологе підмітання вестибюлей, сходових площадок і маршів перших 3-х поверхів, місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів і приміщень загального призначення (дитячих кімнат, приміщень контор і т. ін.)
Прибирання дворових під'їздів, очищення металевих решіток приямку 

Щоденно 

2. 

Вологе підмітання сходових площадок і маршів вище 3-го поверху 

3 рази на тиждень 

3. 

Миття вестибюлей, сходових площадок і маршів, масляних панелей 

2 рази на місяць 

4. 

Миття приміщень загального призначення 

Щоденно 

5. 

Миття вікон на сходових площадках і у вестибюлях, дверей 

2 рази на рік 

6. 

Обмітання пилу, павутиння і бруду із стін, стель, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчатих огорож ліфтів 

2 рази на місяць 

7. 

Вологе протирання підвіконь, віконних решіток, поручнів, поштових скриньок, електрощитових, сходів на горище 

1 раз на місяць 


 

Додаток В 


Рекомендований розподіл витрат праці на профілактичні огляди, планові поточні ремонти, непередбачені огляди і поточні ремонти

Таблиця 45

N
п/п 

Конструктивні елементи, домове обладнання, оздоблення 

Розподіл витрат праці у % 

профілак-
тичні
огляди 

планові
поточні
ремонти 

неперед-
бачені
огляди і
поточні
ремонти 

1. 

Покрівля з чорної сталі площею: 

 

 

 

 

а) до 200 м2 

75 

18 

 

б) від 201 до 500 м2 

75 

17 

 

в) вище 500 м2 

75 

16 

2. 

Покрівля із оцинкованої сталі площею: 

 

 

 

 

а) до 200 м2 

77 

15 

 

б) від 201 до 500 м2 

77 

14 

 

в) вище 500 м2 

10 

77 

13 

3. 

М'яка покрівля площею: 

 

 

 

 

а) до 200 м2 

75 

19 

 

б) від 201 до 500 м2 

75 

16 

 

в) вище 500 м2 

75 

18 

4. 

Інша покрівля (черепиця, шифер та інше) площею: 

 

 

 

 

а) до 200 м2 

10 

78 

12 

 

б) від 201 до 500 м2 

11 

78 

11 

 

в) вище 500 м2 

12 

78 

10 

5. 

Дерев'яні конструкції у будинках: 

 

 

 

 

а) кам'яних 

11 

80 

 

б) панельних 

13 

80 

 

в) дерев'яних 

80 

14 

 

г) інших 

80 

11 

6. 

Оздоблювальні роботи в будинках: 

 

 

 

 

а) кам'яних 

14 

80 

 

б) панельних 

16 

80 

 

в) дерев'яних 

13 

80 

 

г) інших 

11 

80 

7. 

Кам'яні конструкції: 

10 

78 

12 

 

- печі і вогнища 

43 

50 

 

- газоходи 

23 

70 

8. 

Водопровід, каналізація та водопостачання в будинках: 

 

 

 

 

а) 1 - 2-поверхових 

46 

44 

10 

 

б) 3 - 4-поверхових 

49 

44 

 

в) 5-поверхових і вище 

51 

44 

9. 

Центральне опалення в будинках: 

 

 

 

 

а) 1 - 2-поверхових 

14 

75 

11 

 

б) 3 - 4-поверхових 

17 

75 

 

в) 5-поверхових і вище 

19 

75 

10. 

Електромережі у будинках: 

 

 

 

 

а) з захованим проводом 

61 

35 

 

б) з відкритим проводом 

53 

39 

11. 

Силові установки 

25 

70 


Примітка. Розподіл трудових витрат на профілактичні огляди, планові поточні ремонти, непередбачені огляди і поточні ремонти, які наведені в таблиці, - граничні. 

 

Додаток Г 


Граничні терміни усунення несправностей при виконанні непередбаченого поточного ремонту окремих частин житлових будинків та їх обладнання

Таблиця 46

Несправності в конструктивних елементах і обладнанні 

Максимальний термін виконання ремонту за добу 

Покрівля 

 

Свищі в окремих місцях покрівлі 

Пошкодження водостічних труб, воронок, колін, позначок і розладнання їх кріплення 

Стіни і фасади 

 

Окремі цеглини, які звисають і гублять зв'язок із стінами в кладці і особливо в перемичках, елементи оздоблення фасадів, штукатурка та ліпні елементи карнізів, які відшаровуються (огорожу аварійних місць треба робити негайно) 

Ненаскрізні шпарини і нещільності в димоходах і газоходах та сполучення їх з печами 

Віконні і дверні заповнення 

 

Розбите скло і зірвані ствірки віконних переплетень і кватирок: 

 

а) в зимовий час 

б) в літній час 

Печі 

 

Шпарини і несправності в печах, димоходах і газоходах, які можуть викликати отруєння мешканців будинку димовими газами і які загрожують пожежній безпеці 

Сантехнічне обладнання 

 

Течі у водопровідних кранах і в кранах бачків при унітазах 

Несправності аварійного порядку у трубопроводах та їх сполученнях з фітінгами, арматурою і приладами водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання, центрального опалення 

негайно 

Несправності сміттєпроводу 

Несправності аварійного порядку в електрообладнанні (коротке замикання, виключення струму в квартирі і т. ін.) 

негайно 

Ліфт 

 

Несправності ліфту 

не більше 1 


Примітка. Терміни усунення окремих несправностей вказані з моменту їх виявлення або прийняття заявки мешканців будинку.

 

Додаток Д 


Приклад розрахунку чисельності робітників і виробничого персоналу для технічної експлуатації і поточного ремонту житлового фонду

А. Вихідні дані для розрахунку 

 

I. Загальна площа житлового фонду і кількість квартир 

 

1. Загальна площа і кількість квартир, які обстежуються, 

104410 м2 - 2164 кв. 

у тому числі: 

 

а) в 1 - 2-поверхових будинках - загальна площа 

- 18182 м2 - 375 кв. 

б) в 3 - 4-поверхових будинках - загальна площа 

- 25690 м2 - 533 кв. 

в) в будинках 5-поверхових і вище - загальна площа 

- 60538 м2 - 1246 кв. 

2. Площа будинків в залежності від їх груп: 

 

а) в I групі будинків загальна площа 

- 60605 м2 

б) в II групі будинків загальна площа 

- 25623 м2 

в) в III групі будинків загальна площа 

- 4340 м2 

г) в IV групі будинків загальна площа 

- 13842 м2 

II. Покрівля 

 

1. Покрівля з чорної покрівельної сталі площею однієї покрівлі, до 200 м2 

- 4300 м2 

2. Покрівля з чорної покрівельної сталі площею однієї покрівлі до 500 м2 

- 6200 м

3. Покрівля з чорної покрівельної сталі площею однієї покрівлі вище 500 м

- 7200 м2 

4. Покрівля із азбестоцементних листів площею однієї покрівлі до 200 м

- 2800 м2 

5. Покрівля із азбестоцементних листів площею однієї покрівлі до 500 м2 

- 3200 м2 

6. Покрівля із азбестоцементних листів площею однієї покрівлі вище 500 м2 

- 14800 м2 

?. Суміщені покрівлі площею від 200 до 500 м2 

- 680 м

8. Також, вище 500 м2 

- 1020 м2 

III. Печі і домашні вогнища 

- 442 шт. 

IV. Сантехнічне обладнання 

 

1. Водопровід і каналізація: 

 

а) квартири, обладнанні ваннами в 1 - 2-поверхових будинках 

- 215 кв. 

б) квартири, обладнанні ваннами в 3 - 4-поверхових будинках 

- 472 кв. 

в) квартири, обладнанні ваннами в 5-поверхових будинках і вище 

- 1256 кв. 

г) квартири, які не обладнанні ваннами в 1 - 2-поверхових будинках 

- 160 кв. 

д) також, в 3 - 4-поверхових будинках 

- 61 кв. 


2. Центральне опалення і гаряче водопостачання від будинкових котелень:

 

центральне опалення 

гаряче водопостачання 

а) в 1 - 2-поверхових будинках загальної площі, м2 

7793 

6936 

б) в 3 - 4-поверхових будинках загальної площі, м2 

6705 

в) в будинках 5-поверхових і вище загальної площі, м2 

9799 

9799 

3. Центральне опалення і гаряче водопостачання: 

 

 

а) в 1 - 2-поверхових будинках загальної площі, м2 

4297 

3139 

б) в 3 - 4-поверхових будинках загальної площі, м2 

18985 

16074 

в) в будинках 5-поверхових і вище загальної площі, м2 

50739 

50739 

4. Водопідкачування 

 

6 шт. 

V. Електромережі 

 

 

1. В приміщеннях з відкритою проводкою 

 

504 кв. 

2. В приміщеннях з прихованою проводкою 

 

1660 кв. 

VI. Електродвигуни 

 

10 шт. 

VII. Дерева і чагарники (При обслуговуванні в садибі вище 50 коренів) 

 

13205
коренів 

VIII. Прибиральна площа 

 

 

а) сходи, площадки, під'їзди 

 

5700 м

б) дитяча кімната, ЖЕК, контори 

 

380 м2 


 

Додаток Д-1 


Розрахунок чисельності ремонтно-експлуатаційних робочих і виробничого персоналу ЖЕК, ЖЕУ, БУ

Таблиця 47

Професії
робітників 

Підстава 

Конструкції,
обладнання
і елементи
благоустрою 

Одиниці
виміру 

Обсяг 

Норма
обслугову-
вання на
одного
робітника 

Потрібна
кількість
робітників
(чол.) 

Покрівель-
ники 

таб. 28, 
п. 1а 

а) покрівлі з чорної 
покрівельної сталі площею до 200 м2 

м2 покрівлі 

4300 

10200 

0,42 

п. 1б 

те саме до 500 м

- " - 

6200 

10500 

0,59 

п. 1в 

те саме понад 500 м2  

- " - 

7200 

10800 

0,67 

п. 3б 

б) покрівлі з м'яких покрівельних матеріалів площею однієї покрівлі від 200 - 500 м2 

- " - 

680 

9400 

0,07 

п. 3в 

те саме понад 500 м2 

- " - 

1020 

9700 

0,11 

Покрівель-
ники 

п. 4а 

а) азбестоцементна покрівля площею однієї покрівлі до 200 м2 

- " - 

2800 

14100 

0,20 

табл. 1, 
п. 4б 

те саме до 500 м2 
 

м
покрівлі 

3200 

15100 

0,21 

п. 4в 

те саме понад 500 м2 

- " - 

14800 

16800 

0,88 

 

Разом: 

 

 

 

 

3,15 

Теслярі 

табл. 29,
п. 2а 

I група будинків 

м2
загальної площі 

60605 

41700 

1,45 

п. 2б 

II група будинків 

- " - 

25623 

51600 

0,5 

п. 2в 

III група будинків 

- " - 

4340 

23400 

0,19 

п. 2г 

IV група будинків 

- " - 

13842 

27700 

0,5 

 

Разом: 

 

 

 

 

2,64 

Столяри 

табл.30,
п. 1а 

I група будинків 

м2
загальної площі 

60605 

68500 

0,88 

п. 1б 

II група будинків 

- " - 

25623 

74700 

0,34 

п. 2в 

III група будинків 

- " - 

4340 

33900 

0,13 

п. 2г 

IV група будинків 

- " - 

13842 

33900 

0,41 

 

Разом: 

 

 

 

 

1,76 

Штукатури 

табл 31,
п. 1а 

I група будинків 

м2
загальної площі 

60605 

85700 

0,71 

п. 2б 

II група будинків 

- " - 

25623 

93300 

0,27 

п. 1в 

III група будинків 

- " - 

4340 

78900 

0,06 

п. 2г 

IV група будинків 

- " - 

13842 

67700 

0,2 

 

Разом. 

 

 

 

 

1,24 

Маляри 

табл. 32,
п. 1а 

I група будинків 

м2
загальної площі 

60605 

57000 

1,06 

п. 2б 

II група будинків 

- " - 

25623 

62000 

0,41 

п. 1в 

III група будинків 

- " - 

4340 

52400 

0,08 

п. 2г 

IV група будинків 

- " - 

13842 

44900 

0,31 

 

Разом: 

 

 

 

 

1,86 

Муляри 

табл. 33,
п. 1б 

I група будинків 

- " - 

60605 

54900 

1,1 

 

Разом: 

 

 

 

 

1,1 

Пічники 

табл.34,
п. 1 

Печі на газовому паливі 

шт. 

442 

1100 

0,4 

 

Разом: 

 

 

  

 

0,4 

Слюсарі-сантехніки 

а) водо-
провід 

а) водопровід і каналізація при наявності ванн 

 

 

 

 

табл. 33,
п. 2а 

в 1 - 2-поверхових будинках 

квартира 

215 

265 

0,81 

п. 2б 

те саме в 3 - 4-поверхових будинках 

квартира 

472 

285 

1,66 

п. 2в 

те саме в будинках 5- і більше поверхів 

квартира 

1256 

310 

4,1 

 

б) водопровід і каналізація при відсутності ванн 

 

 

 

 

п. 1а 

в 1 - 2-поверхових будинках 

квартира 

160 

330 

0,48 

п. 1б 

те саме в 3 - 4-поверхових будинках 

квартира 

61 

380 

0,16 

 

в) центральне опалення від будинкової котельні 

 

 

 

 

Слюсарі-
сантехніки 

табл. 35,
п. 3а 

в 1 - 2-поверхових будинках 

м2
загальної площі 

7793 

23200 

0,34 

п. 3б 

те саме в 3 - 4-поверхових будинках 

- " - 

6705 

27900 

0,24 

п. 3в 

те саме в будинках 5- і більше поверхів 

- " - 

9799 

29400 

0,33 

 

г) центральне опалення від ТЕЦ 

 

 

 

 

п. 5а 

в 1 - 2-поверхових будинках 

- " - 

4297 

27900 

0,15 

п. 5б 

те саме в 3 - 4-поверхових будинках 

- " - 

18985 

31000 

0,61 

п. 5в 

те саме в будинках 5- і більше поверхів 

- " - 

50739 

35600 

1,0 

 

д) центральне опалення від будинкової котельні 

 

 

 

 

таб. 35,
п. 4а 

в 1 - 2-поверхових будинках 

м2
загальної площі 

6936 

37200 

0,19 

п. 4б 

те саме в 3 - 4-поверхових будинках 

- " - 

6005 

43400 

0,14 

п. 4в 

те саме в будинках 5- і більше поверхів 

- " - 

9799 

48050 

0,20 

п. 7 

Водопідкачування 

шт. 

16 

0,38 

 

Разом: 

 

 

 

 

12,32 

Електро-
монтери 

табл. 36,
п. 2 

а) електромережі в будинках з відкритою проводкою 

квартира 

504 

950 

0,53 

п. 1 

те саме, в будинках з прихованою проводкою 

- " - 

1660 

1450 

1,14 

п. 3 

б) електродвигуни 

шт. 

10 

40 

0,25 

 

Разом: 

 

 

 

 

1,92 

Транспортні
робітники 

табл. 38 

Перевезення грузів, людей та інструменту, навантаження, розвантаження, переміщення і укладання вантажу в штабель 

м2
загальної площі 

104410 

93000 

1,12 

 

Разом: 

 

 

 

 

1,12 

Прибираль-
ники 

табл. 27, 
п. 1 

Сходи, площадки, під'їзди 

м2
приби-
ральної
площі 

5700 

840 

6,8 

п. 2 

Червоний куточок, контора ЖЕКа, клуб 

- " - 

380 

440 

0,86 

 

Разом: 

 

 

 

 

7,66 

Садівники 

табл. 39 

Дерева і кущі 

корінь 

13205 

15450 

0,85 

 

Разом: 

 

 

 

 

0,85 

 

Разом: 

 

 

 

 

36,02 

5 % на інші роботи і спеціальності 

 

 

 

1,08 

 

Разом: 

 

 

 

 

37,82 


Приймаємо 38 чоловік

 
Остаточний розрахунок чисельності

Спеціальність робітників 

Кількість робітників (чол.) 

Покрівельники 

Теслярі 

Столяри 

Штукатури 

Маляри 

Муляри-пічники 

Слюсарі-сантехніки 

12 

Електромонтери 

Транспортні робітники 

Прибиральники 

Садівник 

Робітники інших спеціальностей 

Разом: 

39 чоловік 


 

Додаток Е 


Перелік прибирального інвентарю і засобів прибирання, які видаються двірнику

Таблиця 48

N
п/п 

Найменування інвентарю 

Кількість на
прибиральну
норму 

Термін
служби 

1. 

Віник 

18 шт. 

1 рік 

2. 

Совок 

1 шт. 

 

3. 

Гак для усунення засмічення 

1 шт. 

 

4. 

Лопата совкова 

1 шт. 

 

5. 

Відро 

2 шт. 

 

6. 

Мотузка 

25 пог. м 

 

7. 

Мило 

1 кусок 

1 місяць 

8. 

Сода 

0,5 кг 

1 місяць 

9. 

Хлорне вапно 

за потребою 

 

10. 

Швабра 

4 шт. 

1 рік 

11. 

Шланг гумовий (поливальний) 

2 комплекти 

3 роки 

12. 

Граблі металеві 

по 15 м 

 

13. 

Лом 

1 шт. 

 

14. 

Лопата металева (штикова) 

1 шт. 

 

15. 

Молоток 

1 шт. 

 

16. 

Кішка 

1 шт. 

 

17. 

Кирка 

1 шт. 

 

18. 

Драбина стрем'янка або приставна 

1 шт. 

 

19. 

Скребок 

2 шт. 

 

20. 

Візок-тачка 

1 шт. 

 

21. 

Сокира 

1 шт. 

 

22. 

Лопата дерев'яна 

1 шт. 

 

23. 

Мітли 

72 шт. 

1 рік 

24. 

Ліхтар "Летюча миша" або електроліхтар 

1 шт. 

 

25. 

Прапори 

за потребою 

 

26. 

Пила поперечна 

1 шт. 

 

27. 

Носилки 

1 шт. 

 

28. 

Ганчір'я 

5 кг 

1 рік 

29. 

Електролампи 

за потребою 

 

30. 

Лійка (при відсутності поливального водопроводу) 

1 шт. 

 

31. 

Пісок для посипання 

1 - 3 м3

1 рік 

32. 

Гас 

5 л 

1 рік 


 

Додаток Ж 


Приблизний перелік безкоштовного спецодягу, який видається двірнику

Таблиця 49

N
п/п 

Найменування одягу 

Кількість 

Термін
зносу 

1. 

Фартух із щільної тканини (черговий) 

1 шт. 

6 місяців 

2. 

Рукавиці комбіновані, пар 

1 місяць 

3. 

Рукавиці гумові, пар 

6 місяців 

4. 

Спецкостюм, комбінезон або халат 

1 шт. 

1 рік 

5. 

Чоботи гумові або калоші (чергові), пар 

1 рік 

6. 

Фартух з водонепроникної тканини 

1 шт. 

1 рік 

7. 

Жилет оранжевий 

1 шт. 

1 рік 

8. 

Тілогрійка 

1 шт. 

2 роки 


Адміністрація житлово-експлуатаційної організації, при погодженні з комітетом профспілки, в установленому порядку має право розширити або зменшити приблизний перелік і кількість спецодягу залежно від особливостей міста або дільниці, яка прибирається.

 

Додаток З


Приклад розрахунку чисельності двірників

Для визначення чисельності двірників необхідно:

- встановити перелік і обсяг ручних прибиральник робіт, які виконують двірники протягом року;

- визначити повторюваність робіт за рік з урахуванням діючих на місцях правил і норм технічної експлуатації житлового фонду;

- за встановленими даними на основі норм, які наведені в Типових нормах, визначити трудомісткість робіт за рік;

- розрахувати чисельність двірників за формулами, які наведені в загальній частині Типових норм.

 

Таблиця 50

N
п/п 

Перелік робіт 

Вихідні дані 

Норма
часу за
Типовими
нормами
на оди-
ницю
виміру в
годину 

Нормогод.
на весь
обсяг робіт
з урахуван-
ням повто-
рюваності 

Номер
норма-
тиву 

Позиція 

обсяг
робіт,
які ви-
кону-
ються 

пов-
торю-
ва-
ність 

1. 

Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару до 2 см без попередньої обробки території хлоридами:
- з удосконаленим покриттям: 

 

 

 

 

 

 

II класу 

2300 м2 

120 

0,254 

701 

I класу 

1500 м2 

90 

0,174 

235 

- з неудосконаленим покриттям: 

 

 

 

 

 

 

II класу 

1100 м2 

120 

0,266 

351 

2. 

Посипання територій піском 

300 м2 

20 

0,275 

17 

3. 

Зсування снігу, який щойно випав, товщиною шару більше 2-х см движком у вали або до купи 

1500 м2 

100 

1,149 

1723 

4. 

Очищення територій III класу під удосконаленим покриттям від ущільненого снігу 

500 м2 

20 

0,419 

419 

12 

 

5. 

Очищення територій III класу від полою і льоду товщиною шару до 2 см 

300 м3 

20 

0,832 

499 

15 

6. 

Перекидання снігу або сколу на газони 

90 м3 

100 

3,722 

3345 

16 

7. 

Навантаження снігу або сколу на транспорт 

90 м

18 

2,2 

356 

17 

8. 

Підмітання територій: 

 

 

 

 

 

 

з удосконаленим покриттям III класу 

2300 м2 

285 

0,194 

1272 

22 

з удосконаленим покриттям II класу 

1500 м2 

120 

0,162 

292 

22 

з неудосконаленим покриттям II класу 

1100 м2 

120 

0,212 

280 

23 

9. 

Миття  територій з удосконаленим покриттям III класу 

2300 м2 

150 

0,250 

863 

28 

10. 

Поливання територій з удосконаленим покриттям I класу 

1500 м2 

90 

0,066 

89 

29 

11. 

Очищення кулястих урн від сміття 

350 шт. 

305 

0,638 

6811 

37 

12. 

Промивання номерних ліхтарів 

90 шт. 

0,957 

17 

38 

13. 

Промивання кулястих урн вручну 

350 шт. 

1,372 

336 

39 

14. 

Протирання покажчиків 

300 шт. 

12 

0,358 

129 

41 

15. 

Вивішування і зняття прапорів 

180 

10 

0,937 

169 

42 

16. 

Видалення сміття із сміттєприймальних камер, які знаходяться на першому поверсі з сміттєприймальниками: 

 

 

 

 

 

 

- переносними 

22 м3 

305 

1,253 

8408 

48 

- бункерними 

16 м3 

305 

0,821 

4007 

49 

17. 

Прибирання бункерів за допомогою шлангів 

5 шт. 

12 

1,962 

12 

51 

18. 

Прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводів 

10 шт. 

48 

0,938 

45 

53 

19. 

Прибирання сміттєприймальних камер за допомогою шлангів 

10 м2 

12 

0,350 

54 

20. 

Миття змінних сміттєзбірників за допомогою шланга 

22 шт. 

48 

0,644 

68 

56 

21. 

Дезінфекція стовбура сміттєпроводу за допомогою ручної лебідки 

315 м 

12 

0,180 

68 

59 

Дезінфекція сміттєзбірників: 

 

 

 

 

 

- бункерів 

5 шт. 

12 

1,683 

10,0 

60 

- контейнерів 

22 шт. 

12 

0,968 

25,0 

61 

 

РАЗОМ: 

 

 

 

 

 

30551 


Чисельність двірників складає:

Ч = (30551 : 2100) х 14,55 = 15 чол.

Де: 2100 - річний фонд робочого часу двірника в годинах.

 

Додаток І 


Приклад розрахунку чисельності робочих для прибирання сходових площадок і маршів в житлових будинках

Для визначення чисельності робочих для прибирання сходових площадок і маршів в житлових будинках необхідно:

- визначити перелік і обсяг робіт, які виконуються при разовому прибиранні сходових площадок і маршів;

- визначити повторювання робіт за рік з періодичністю їх виконання;

- за встановленими вихідними даними на підставі нормативів часу, які є в Типових нормах, визначити трудоємкість робіт щодо прибирання сходових площадок і маршів за рік;

- розрахувати явочну чисельність робочих для прибирання сходових площадок і маршів.

 

Таблиця 51

N
п/п 

Перелік робіт 

Вихідні дані 

Норма
години
на весь
обсяг робіт з
урахуванням
повторю-
ваності 

Номер
норма-
тиву 

Позиція 

обсяг
робіт,
які
викону-
ються 

пов-
торю-
вання
робіт
за рік 

Норма
часу по
Типовим
нормам на
одиницю
виміру 

1. 

Вологе підмітання сходових площадок і маршів перших 3-х поверхів: 

 

 

 

 

 

 

- обладнання немає 

8300 м2 

305 

0,737 

18657,2 

- ліфт і сміттєпровід 

600 м2 

305 

1,105 

2022,2 

2. 

Вологе протирання сходових площадок і маршів вище 3-го поверху: 

 

 

 

 

 

 

- обладнання немає 

5500 м2 

156 

0,553 

4744,7 

- ліфт і сміттєпровід 

1302 м2 

156 

0,553 

1123,2 

3. 

Вологе прибирання місць перед завантажувальними клапанами сміттєпроводу 

30 м2 

305 

1,658 

151,71 

4. 

Вологе підмітання місць встановлення бачків для харчових відходів 

140 м2 

305 

1,658 

707,97 

1 - 4 

5. 

Миття сходових площадок і маршів вище 3-го поверху 

 

 

 

 

 

 

- обладнання немає 

5500 м2 

24 

1,8 

2376,0 

- ліфт і сміттєпровід 

1302 м2 

24 

1,105 

345,3 

6. 

Миття сходових площадок і маршів перших 3-х поверхів 

 

 

 

 

 

 

- обладнання немає 

8300 м2 

24 

2,11 

4402,3 

- ліфт і сміттєпровід 

600 м2 

24 

1,473 

212,1 

7. 

Вологе протирання: 

 

 

 

 

 

 

стін 

9512 м2 

1,473 

280,22 

дверей 

980 м2 

2,21 

43,32 

поручнів 

140 м2 

12 

1,658 

27,85 

11 

плафонів 

820 шт. 

0,074 

12,14 

16 

підвіконь 

15 м2 

12 

2,21 

3,98 

віконних огорож 

42 м2 

12 

2,26 

10,21 

10 

опалювальних приладів 

235 м2 

12 

2,763 

77,92 

13 

поштових скриньок 

315 м

12 

1,105 

41,77 

14 

шаф для електрощитків 

350 м2 

12 

1,105 

46,41 

15 

8. 

Миття вікон 

3800 м2 

0,516 

39,22 

17 

9. 

Обмітання пилу із стель 

1020 м

0,920 

18,77 

18 

10. 

Очищення приямків з металевою решіткою при вході на сходи 

142 шт. 

52 

0,958 

707,4 

19 

11. 

Прибирання майданчиків перед входом у під'їзд:  

 

 

 

 

 

 

 

підмітання майданчиків 

242 м2 

52 

1,289 

162,21 

20 

 

миття майданчиків 

242 м2 

52 

3,315 

417,16 

21 

 

 

РАЗОМ: 

 

 

 

 

36631 год. 


Чисельність прибиральників:

Чп = 36631 : 2100 = 17,44 = 17 чол.

Чсл = 17,44 х 1,2 = 21 чол.

____________

 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2011
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2011